Skip to content Skip to footer

Документи

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА
БЪЛГАРСКАТА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ
март, 2019 г.

Етичният кодекс на ББИА е съобразен с „Етичен кодекс на ИФЛА за библиотекари и други информационни специалисти“ от август 2012 г.
Настоящият документ е изготвен с разбирането за важността на библиотеките и информационните институции в съвременното общество и тяхната роля за осигуряване на достъп до информация за всички, като едно от основните права на човека и при спазване на професионалните етични норми.

Преамбюл
Ние, библиотечните и информационни специалисти работим активно за утвърждаване на водещата роля на библиотеките в развитието на гражданското и информационно общество.
Като разпространител на знанието и идеите, културата и традициите, на националните и общочовешките ценности, ние създаваме атмосфера на доверие, толерантност и плурализъм в духовното и културно пространство на страната и света, като се ръководим от следните принципи:

1. Осигуряване на равен достъп до информация
Поддържаме тезата, че основната мисия на библиотеките е да осигуряват свободен достъп до информация и услуги за личностно развитие, образование, културно обогатяване, развлечение, икономическа дейност и информирано гражданско участие.
Осигуряваме и предлагаме високо професионално равнище на библиотечно-информационно обслужване на потребителите чрез разнообразни библиотечни колекции, достъп до бази данни и създаваната от нас библиографска информация, като спазваме принципите за обективност и безпристрастност по отношение на подбора, достъпа и обслужването с информация.
Гарантираме равни права за достъп до информация за всички и не допускаме каквато и да е форма на цензура или дискриминация поради възраст, гражданство, политически убеждения, физически или умствени способности, полова идентичност, образование, доход, семейно положение, произход, етнос, раса или религия.

2. Отговорност към обществото и потребителите
С опита и експертните си знания помагаме на потребителите да получат надеждна и достоверна информация чрез предоставяне на инструменти и умения за откриване и разпознаване на „фалшивата информация“ и по този начин участваме активно в борбата с „фалшивите новини“ и дезинформацията.
Насърчаваме информационната грамотност и уменията на потребителите да идентифицират, намират, оценяват, организират и създават, използват и предават информация.
Стремим се към прилагането на високи професионални стандарти и качество на обслужване, за да бъдем максимално релевантни на информационните потребности на нашите потребители и да повишаваме добрия имидж на професията.
Създаваме обществен интерес към мисията на библиотеките и лобираме за подкрепа и застъпничество от държавните институции, местната власт, неправителствените организации и обществените сдружения.

3. Защита на личните данни и информация
Защитаваме всички права на потребителите, свързани с тайната на четенето, с поверителността на търсената и ползваната информация, със зачитането на личния и семейния живот, дома и комуникациите, защитата на личните данни, свободата на мисълта, съвестта и религията, свободата на изразяване на мнение и свободата на информацията, както и културното, религиозното и езиковото многообразие.

4. Спазване на авторското право
Като навигатор в съвременната информационна среда, осигуряваме адекватен достъп до информация и запознаваме нашите потребители с правилата за коректното ѝ използване.
Признаваме правото на интелектуална собственост на авторите и другите творци и се стремим да гарантираме, че техните права се спазват, като насърчаваме етичното използване на информацията и помагаме за предотвратяване на плагиатството и други форми на злоупотреба с авторското право.

5. Професионално поведение и етични норми
Отнасяме се с уважение и коректност към колегите си и си партнираме с тях добронамерено, почтено и открито.
Не допускаме личните ни интереси и мнения да доминират за сметка на потребителите, на колегите или на институцията, която представляваме, както и постъпки и действия, които уронват престижа на институцията и/или професията.
С компетентност, професионална етичност и лоялност, работим за утвърждаването на висок обществен статус на професията ни и на авторитета на библиотечната институция.

град Ловеч

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ``ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ``

Subscribe to Our Newsletter

Update Me on the Latest News & Events

[mc4wp_form id=“543″]

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „Проф. БЕНЮ ЦОНЕВ” – ЛОВЕЧ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
 По смисъла на закона Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” е образователен, информационен и културен институт с местно значение, осигуряващ равноправен и свободен достъп до библиотечно-информационно обслужване,  съдействащ  за изграждането на гражданското и информационното общество.
Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” осъществява дейността си в съотвествие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно движение на такива данни.
С настоящата Политика за защита на личните данни Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” има за цел да информира заинтересованите лица за целите на обработка на лични данни, основанията за обработването им, категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп, коригиране, заличаване и възражение. Документът е разработен с оглед насоките за прозрачност на чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679; GDPR).

Информация относно Администратора на лични данни:
 Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”
гр. Ловеч 5500, ул. Търговска № 47
e-mail: biblioteka_lv@abv.bg
тел.: 0878 441 237

Информация относно Длъжностното лице по защита на личните данни: Детелина Иванова Еврева, тел.: 0877185520

Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ – ЛОВЕЧ

Ловеч 5500 ул.Търговска 47

e-mail: dpo@liblovech.bg

 

 ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 Чл. 1 (1) Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето за ползване на библиотечно-информационни услуги и  на основание чл. 6 ал. 1  от Регламент (ЕС) 2016/679, въз основа на едно от следните основания:
• Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”;
• За целите на легитимните интереси на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”;
• Изрично  получено съгласие от Вас като ползвател/клиент на услугите.
(2) Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на библиотечно-информационни услуги.

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 2
 (1) Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”събира и обработва лични данни, които Вие предоставяте, във връзка с използването на услуги, предоставяни във и от библиотеката, включително за участие в наши събития, и за следните цели:
• Създаване на профил на читателя за предоставяне на библиотечно-информационни услуги;
• Финансово-счетоводни цели;
• Статистически цели;
• Защита на информационната сигурност;
• Обезпечаване изпълнението на договорни отношения за предоставяне на съответните услуги;
• Изпращане на информационни съобщения.

(2) Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
• Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• Ограничение на целите на обработване;
• Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• Точност и актуалност на данните;
• Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на лините данни Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните легитимни интереси: изпълнениеп на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на културата, Национален статистически институт и други държавни и общински органи.

 ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „Проф. БЕНЮ ЦОНЕВ” СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА
 Чл. 3. (1) Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” извършва операции с лични данни за следните цели:
• Регистрация на читатели/ползватели в информационната система на Библиотеката с цел предоставяне на библиотечно-информационни услуги с оглед на съхраняване и опазване на библиотечните фондове;
• Регистрация на дарители на Библиотеката с цел регистриране на библиотечни документи, с оглед на съхраняване и опазване на библиотечните фондове;
• Регистрация на персонал с цел изпълнение на правата и задълженията на Библиотеката в качеството й на работодател;
• Регистрация на контрагенти с цел обезпечаване на изпълнението на договорни отношения за предоставяне на съответни услуги;

(2) Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
• Данни за идентификация на читателя/ползвателя на услуги на Библиотеката: име, презиме, фамилия; ЕГН; постоянен и временен адрес, e-mail, телефон.
 Цел, за която се събират данните:
1.) регистрация на ползвател и издаване на читателска карта;
2.) осъществяване на обратна връзка с ползвателя и изпращане на информация към него.
 Основание за обработка на данните: Закон за задълженията и договорите, Закон за обществените библиотеки, Закон за счетоводството, Закон за статистиката; Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд на Министерство на културата.

• Допълнителни данни, предоставяни от читателя/ползвателя:
пол, професия, образование;
 Цел, за която се събират данните: за нуждите на Национален статистически     институт.
 Основание за обработка на данните: Закон за статистиката
• Снимка на ползватели над 14-годишна възраст.
 Цел, за която се събира: за идентификация на ползвателя, избягване на дублиране на лични данни, ограничаване на възможността читателската карта бъде ползвана от друг субект.
 Основание за обработка на данните: Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд на Министерство на културата.
• Данни за идентификация на дарителя на документи за Библиотеката: име, презиме, фамилия, адрес, e-mail адрес; телефон.
 Цел, за която се събират данните:
1.) Регистрация на библиотечни документи, получени от дарителя;
2.) осъществяване на обратна връзка с дарителя и изпращане на информация към него.
 Основание за обработка на денните: Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд на Министерство на културата.

• Данни за идентификация на персонала
• Данни за идентификация на контрагенти

(3) Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” не събира и не обработва лични данни на своите читатели, дарители и контрагенти, които се отнасят за:
• Расов или етнически произход;
• Политически, религиозни или философски убеждения;
• Членство в синдикални организации;
• Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние;
• Данни за сексуалния живот или ориентация.
(4) Личните данни се събират от Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” лично от лицата, за които се отнасят, с изключение на лица под 14-годишна възраст, чиито данни се събират от родителите или от законния настойник.
(5) Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” не извършва автоматизирано взимане на решения на база „лични данни”.

 СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
 Чл. 4. Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” съхранява личните данни, които е необходимо да пази, по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок. След изтичането на този срок Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” полага необходимите усилия да изтрие и/или унищожи всички Ваши лични данни, без ненужно забавяне.

ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ
 Чл. 5 (1) Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнение на целите на обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” може да предаде Ваши лични данни на обработващи лични данни, когато това се изисква по закон или ако има друг легитимен интерес за това.
(3) Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” допуска предаване на лични данни на трети лица, включително доставчици на услуги, като спазва изискванията да уважават сигурността на данните и спазват законодателството по защита на данните. Тези трети лица могат да бъдат доставчици на хостинг услуги, фирми, предоставящи правни, финансови, счетоводни и ТРЗ услуги.
(4) Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Чл. 6
 (1) вие имате право да изискате и получите от Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Чл. 7. Вие можете да поискате да бъдат коригирани или попълнени неточните или непълните лични данни, свързани с Вас. Вие трябва да се идентифицирате с официален документ за самоличност и да подадете заявление до администратора на лични данни.

Чл. 8 (1) Вие имате правото да поискате от Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
• Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;
• личните данни на субект на данни, който повече от 3 (три) години не ползва услугите на Библиотеката
(2) Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” не е длъжна да изтрие лични данни, ако ги съхранява и обработва:
• За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
• За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цеи;
• За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Чл. 9 (1) Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни от Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”.
(2) Имате право да откажете да предоставите личните си данни или съществена част от тях. В този случай Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” има право да не Ви предостави ползване на библиотечно-информационните си услуги.

Чл. 10 (1) Ако Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” установи нарушение на сигурността на личните Ви данни,което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, Библиотеката Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” не е длъжна да Ви уведомява ако:
• е предприела подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
• е взела впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
• уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА
 Чл. 11. (1) Физическите лица упражняват правата си като подават писмено заявление до Директора на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” (на хартиен носител), съдържащо минимум следната информация:
• име, адрес за кореспонденция и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
• описание на искането;
• предпочитана форма за предоставяне на информация;
• подпис, дата и място на подаване на заявлението.
(2) Цялата процедура по упражняване на права на физическо лице във връзка с личните им данни е безплатна за лицето.
(3) С цел избягване на злоупотреби, при подаване на заявлението трябва да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като представите на място своята лична карта за целите на идентификацията. Ако заявлението се подава от упълномощено лице, към него се прилага нотариално заверено пълномощно.

Чл. 12. Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне на Администратора по него е 14-дневен (четиринадесетдневен), считано от деня на подаване на заявлението, съответно 30-дневен (тридесетдневен), когато е необходимо повече време за събиране на исканите данни и с оглед сложността на искането.

Чл. 13. Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” изготвя писмен отговор и го съобщава на заявителя лично – срещу подпис или по поща/куриер с обратна разписка, като се взима предвид предпочитаната от заявителя форма за предоставяне на информацията.

Чл. 14. Когато данните, предмет на заявлението, не съществуват или предоставянето им е забранено с нормативен документ, на заявителя се отказва достъп до тях.

Чл. 15. В случай, че Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” не отговори на заявителя в предвидзените срокове или заявителят не е удовлетворен от получения отговор и/или счита, че са нарушени негови права, свързани със защита на личните данни, той има право да упражни правото си на защита пред компетентните органи.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ
 Чл. 16. За Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, е приоритет и основна отговорност за нас като организация, кумулираща ежедневно аналитични данни от различни източници. Въведени са подходящи мерки за предотвратяване на инцидентна загуба, неоторизиран достъп или употреба на Вашите лични данни. Обработващите лични данни служители са задължени да спазват изискването за конфиденциалност.

 ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
 Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосочено или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните данни
гр. София 1592
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
e-mail: kzld@cpdp.bg
уеб сайт: www.cpdp.bg

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА САЙТА

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗА РАБОТА С ЛИЧНИ ДАННИ НА САЙТА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „Проф. БЕНЮ ЦОНЕВ”
liblovech.bg

 Уебайт liblovech.bg е информационен сайт на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” – Ловеч. Настоящият документ има за цел да запознае посетители и ползватели на сайта с Политиката за поверителност и за работа с лични данни на Библиотеката.
По смисъла на Закона за защита на личните данни Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”  е администратор на лични данни. От 25 май 2018 г. влезе в сила Регламент за защита на данни (General Data Protection Regulation), наричан Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. С Регламента се цели защита на личните данни на всички граждани на Европейския съюз.
С посещението си на информационния сайт liblovech.bg чрез мобилно устройство, персонален компютър или по друг начин, се декларира, че сте прочели текста по-долу, разбирате, приемате и се съгласявате с Политиката за поверителност, свързана с личните данни, и касаеща дейността на сайта  и прилагането на съответните мерки по защита на сигурността от Библиотеката.
Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” си запазва правото да прави промени в настоящия текст по всяко време. Ползвателите/посетителите на сайта се уведомяват за направените промени чрез посочена дата на направената актуализация. Библиотеката препоръчва периодично да се преглеждат тези правила, за да се уверят ползвателите как се използва всяка лична информация.
Администраторите на сайта разделят личните данни на:
1. Лични данни на посетители на сайта
2. Лични данни, свързани с публикации с обществена значимост

1. Лични данни на посетители на сайта

 Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” приема, че терминът „лични данни” е понятие, обобщаващо всяка информация, която идентифицира дадено физическо лице.
Потребителите могат да ползват уебсайт liblovech.bg като разглеждат и четат информацията без да е необходимо да се регистрират. Всеки потребител има достъп до цялото съдържание, като не е необходимо да предоставя имена, псевдоним, e-mail, телефонен номер, пощенски адрес, местоположение, персонални номера, чувствителни лични данни. Посетителят/потребителят на сайта достига до конкретната страница посредством интернет протоколи и IP-адрес. Технологията на сайта включва малки текстови файлове, бисквитки (cookies). „Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на уебсайт или за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт. Бисквитките са необходими за оптималната работа на сайта. Представляват малки файлове с данни от букви и цифри, които се съхраняват чрез браузъра на твърдия диск на компютъра. Тази информация се записва, за да може уебсайта да разпознава потребителите, които са го посетили. Чрез бисквитките се запазва определена информация, като например предпочитания на посетителя. Чрез тях уебсайта разпознава посетителя при повторно посещение.
Уебайт liblovech.bg работи със собствени бисквитки и бисквитки на трети страни. Собствените бисквитки се генерират от системата на сайта и са свързани с използването му. Бисквитките на трети страни са свързани с всеки друг домейн, който взаимодейства с liblovech.bg.
По отношение на срока има два вида бисквитки: временни, които са валидни до момента на напускането на сайта от потребителя, и устойчиви, които се съхраняват на твърдия диск на устройството на потребителя.
Уебайт liblovech.bg не събира и не обработва лични данни и IP-адреси на потребителите.
IP-адресите, от които се осъществява достъп до уебсайта, се съхраняват от сървъри, собственост на ГЛОБАЛ БИЗНЕС МАРКЕТИНГ ООД  С Правилата и дейностите относно защита на личните данни на хостинг компанията е на адрес: https://gbmarketing.eu/
Уебайт liblovech.bg ще работи и при пълен отказ и премахване на бисквитките. Чрез посещението си на сайта, се приема използването на бисквитки. Потребителят може да прегледа, да редактира, да премахне, да се откаже от бисквитките чрез настройките на браузъра, който използва за достъп до сайта. Всеки съвременен браузър предоставя тази възможност в „Настройки”.
Администраторите на сайта не събират, не разглеждат и не обработват IP-адреси и бисквитки от никакъв тип.
E-mail комуникация чрез biblioteka_lv@abv.bg и kids@liblovech.bg. Екипът на Библиотеката и администраторите на сайта не събират, не обработват и не предоставят информация на други хора, фирми или организации.
Сайтът използва анализи, които събират данни за: населено място на посетителя, вид на устройството, езикови настройки на браузъра, операционна система, вид на браузъра, време на пребиваване на сайта, посетени страници от сайта. Обработва се обобщена и неперсонализирана информация, свързана с използването на сайта за статистически цели.

2. Лични данни, свързани с публикации с обществена значимост
 Сайтът съдържа и може да публикува информация – текст и снимки, с цел тя да бъде предоставена на широката общественост. Тази информация може да съдържа лични данни. Те се публикуват съобразно определенито в чл. 17 ал. 3 от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно поради факта, че „обработването е необходимо за упражняването на правото на свобода на изразяването и правото на информация” и/илиза други цели в обществен интерес и по силата на този член Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” няма задължение да изтрие личните данни, тъй като те отговарят на цели, за които са събрани.
Уебайт liblovech.bg обработва и съхранява данни във връзка с Чл. 85 Обработване и свобода на изразяване и информация  от Регламент (ЕС) 2016/679 и се възползва от правото на дерогация (изключения от общите разпоредби):
„Чл. 85 (1) Държавите членки съгласуват със закон правото на защита на личните данни в съответствие с настоящия регламент с правото на свобода на изразяване и информация, включително обработването за журналистически цели и за целите на академичното, художественото или литературното изразяване.
(2) За обработването, извършвано за журналистически цели и за целите на академичното, художественото или литературното изразяване, държавите членки предвиждат изключения или дерогации от глава II (принципи), глава III (права на субекта на данни), глава IV (администратор и обработващ лични данни), глава V (предаване на лични данни на трети държави и международни организации), глава VI (независими надзорни органи), глава VII (сътрудничество и съгласуваност) и глава IX (особени ситуации на обработване на данни), ако те са необходими за съгласуване на правото на защита на личните данни със свободата на изразяване и информация.”
 Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” като администратор на лични данни ще разгледа индивидуално всяко искане за премахване или редактиране на лични данни, въпреки това общо правило.

Link: Регламент (ЕС) 2016/679
Политиката за поверителност и за работа с лични данни е публикувана и влиза в сила от .Дата: 10.01.19
Последната направена актуализация на текста е от Дата: 23.04.24

ДЕКЛАРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ

за събиране, съхраняване и обработване на лични данни от
Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”

Информиран(а) съм, че предоставените от мен лични данни  ще бъдат обработвани от Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” законово, добросъвестно и по прозрачен начин чрез автоматизираната система на Библиотеката и/или на хартиен носител.
Цел е оформяне на читателска карта,  с която мога да ползвам библиотечно-информационни услуги.
Информиран(а) съм, че предоставените от мен лични данни се обработват от  Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” единствено за целите на предоставянето на библиотечно-информационни услуги и информацията не се ползва за цели, несъвместими с първоначалните.
Уведомен(а) съм, че:
– категориите лични данни, които ще бъдат обработвани във връзка със законово задължение от мен към  Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” – Администратор на лични данни, са:
– ЕГН, адрес, e-mail, телефон за връзка;
– месторабота/учебно заведение, професия, пол, образование;
– снимка, която е неразделна част от читателската карта (имам право на отказ),  предоставени от мен;
Достъп до личните ми данни ще имат: администраторът и обработващият лични данни;
Личните ми данни ще бъдат съхранявани в законово определения срок;
След изтичане срока на съхранение личните ми данни могат да бъдат унищожени по надлежния ред;
Непредоставянето на лични данни, които се изискват по закон и подзаконов нормативен акт, може да доведе до прекратяване на процедурата по предоставяне на заявената от мен готовност за ползване на библиотечно-информационна услуга.
Запознат(а) съм с правото си на достъп, право на коригиране (ако данните са неточни), изтриване (право да „бъдеш забравен”), ограничаване на отнасящи се до мен лични данни, преносимост на личните ми данни между отделните администратори, възражение срещу обработване на личните ми данни.
Запознат(а) съм с правото да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за мен като субект на данните или по подобен начин ме засяга в значителна степен.
Запознат(а) съм с правото си на жалба до Комисията за защита на лични данни.

      ДЕКЛАРАТОР:……………………………………

          /име и фамилия; подпис/

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ” – ЛОВЕЧ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
до работниците и  служителите, кандидатите за работа и изпълнителите по граждански договори

Каква е целта на този документ?
За Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч защитата на неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на личната Ви информация са основен приоритет.
Това известие описва как събираме и използваме личната Ви информация преди, по време и след приключване на трудовото или друго правоотношение с Вас. Всички дейности, описани тук, са в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) (ОРЗД). Известието може да даде полезна информация на всички бъдещи, настоящи и бивши работници или служители и изпълнители по граждански договори (включително договор за управление и контрол).
Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч е администратор на лични данни. Това означава, че ние сме отговорни за решенията, които вземаме относно съхранението и употребата на Вашата лична информация. Ние имаме задължение по силата на законодателството по защита на данните да Ви предоставим информацията, съдържаща се в това известие.
Това известие не представлява част от трудовия Ви или друг договор с нас. Ние можем да актуализираме по всяко време това известие.
Важно е да прочетете внимателно това известие, за да разберете как и защо използваме Вашата лична информация.
I. Принципи за защита на данните
Ние ще спазваме законодателството по защита на данните, съгласно което те следва:
1. да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
2. да се събират само за валидни цели, които ние сме обяснили ясно, и да не се използват по никакъв друг начин, който не е съвместим с тези цели;
3. да бъдат подходящи, свързани с и ненадхвърлящи необходимото за целите, които сме посочили;
4. да бъдат в точен и актуален вид;
5. да бъдат съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимото за целите, които сме посочили;
6. да бъдат надлежно защитени.
II. С каква информация разполагаме за Вас?
„Лични данни“ или „лична информация“ означава всяка информация за физическо лице, чрез която това лице е или може да бъде идентифицирано.
Съществуват специални категории по-чувствителни лични данни, които изискват и по-високо ниво на защита.
Ние ще съберем, съхраняваме и използваме следните категории лични данни за Вас:
• Име, адрес, телефонен номер и имейл адрес;
• Дата на раждане;
• Номер и дата на издаване на лична карта;
• Пол;
• Семейно положение и деца [в определени случаи: лични данни на съпруг/съпруга и други близки за упражняване на трудови права, напр. при отпуски по майчинство];
• Информация за банкови сметки;
• Информация за трудовия стаж и професионалния Ви опит (включително заемани длъжности, работно време, стаж по специалността, членство в професионални и съсловни организации);
• Заплата и социални придобивки;
• Месторабота;
• Информация за подбор (включително данни за образование и/или квалификация, препоръки и друга информация, посочена във Вашата автобиография и придружително писмо или предоставена по друг начин чрез процеса на кандидатстване;
• Атестационна информация;
• Информация относно трудова дисциплина;
• Информация за употребата от Ваша страна на нашите информационни и комуникационни системи;
Също така е възможно да обработваме и следните специални категории, по-чувствителни данни за Вас:
• Членство в синдикални организации;
• Информация за Вашето здравословно състояние;
• Генетична информация и биометрични данни;
• Информация за наказателни присъди и нарушения.
III. Как събираме Вашите лични данни?
Ние събираме Вашите лични данни по време на процеса на кандидатстване за работа и подбор. Предоставянето на тази информация се осъществява или директно от Вас като кандидат или чрез агенция за подбор на персонал. Понякога можем да получим лични данни и от трети лица – например бивши работодатели и др.
Ние ще събираме и допълнителни лични данни, свързани с Вашата работа, в хода на действието на договора ни с Вас.
IV. Как ще използваме Вашите лични данни?
Ние ще използваме Вашите лични данни, само когато това е позволено от законодателството. Най-често ние ще използваме Вашите лични данни на следните основания:
1. за изпълнение на нашия договор с Вас;
2. за спазване на законово задължение;
3. когато това е необходимо за нашите легитимни интереси (или тези на трети лица), например при необходимост от търсене на съдебна защита срещу противоправни действия от Ваша страна.
Също така е възможно да използваме Вашите лични данни и в ситуациите, изброени по-долу, но очакваме те да се случват рядко:
1. за защита на Вашите интереси (или интересите на някой друг), например при оказване на спешна медицинска помощ;
2. когато обработването е в обществен интерес.
V. Ситуации, в които ще използваме Ваши лични данни
Ние ще използваме категориите лични данни, изброени по-горе, основно за да изпълним договорните си задължения към Вас и да спазим законовите си задължения. В някои случаи е възможно да използваме личните Ви данни за нашите легитимни интереси или тези на трети лица, но само ако Вашите интереси или основни права нямат преимущество пред тези интереси.
Ситуациите, в които ще обработваме Ваши лични данни, включват:
• Вземане на решение относно Вашето назначаване;
• Вземане на решение относно договорните условия, които да Ви предложим;
• Проверка дали имате законово право да работите в Република България;
• Изплащане на Вашето възнаграждение, удържане и внасяне на данъчни и осигурителни вноски;
• Управление на бизнеса и планиране, включително счетоводство и одит;
• Извършване на атестация;
• Оценка на квалификацията Ви за конкретна позиция или задача, включително решения за повишение;
• Събиране на доказателства за дисциплинарни процедури;
• Предоставяне на обучение;
• Трудовоправни спорове, свързани с Вас или други работници и служители;
• Оценка на Вашата работоспособност;
• Спазване на изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа;
• Превенция на измами;
• Мониторинг на употребата на нашите информационни и комуникационни системи.
За някои от дейностите, изброени по-горе, е възможно да имаме повече от едно правно основание за обработката на личните Ви данни.
VI. Ако не ни предоставите личните данни, които ние изискваме
Непредоставянето на поисканата от Вас лична информация може да ни попречи да изпълним договора си с Вас (например да не можем да платим възнаграждението Ви) или да спазим законово изискване (например за осигуряване на безопасност и здраве при работа).
Отказът Ви да предоставите необходимата информация за изпълнението на правата и задълженията по договора може да стане причина той да не бъде сключен или за неговото прекратяване.
VII. Промяна на целите
Ние ще използваме Вашите лични данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако не направим разумна преценка, че трябва да ги използваме и по друга причина, и тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако трябва да използваме Вашите лични данни за друга цел, ще Ви уведомим за това и ще Ви обясним какво е правното основание за тази употреба.

VIII. Как ще използваме чувствителните лични данни?
Специалните категории от чувствителни лични данни изискват по-високо ниво на защита и допълнително основание за тяхното събиране, съхраняване и употреба. Възможно е да обработваме специални категории лични данни в следните ситуации:
1. в ограничени случаи, с Вашето изрично писмено съгласие;
2. за спазването на нашите задължения съгласно трудовото и осигурително законодателство;
3. когато обработването е в защита на обществен интерес.
В по-редки случаи е възможно да обработваме чувствителни данни, когато това е необходимо за защитата на правен спор или за защитата на Вашите интереси или тези на някой друг и Вие не сте способни дадете валидно съгласие, или когато Вие сте разкрили тази чувствителна информация в публичното пространство.
IX. Някои от нашите основни задължения като работодател
• Ние ще използваме информация относно отсъствия от работа, включително отсъствия поради временна неработоспособност, за да спазим изискванията на трудовото и осигурителното законодателство.
• Ние ще използваме информация за Вашето физическо и психическо здраве, за да осигурим Вашето здраве и безопасност по време на работа и да Ви предоставим необходимите условия за труд.
X. Необходимо ли ни е Вашето изрично съгласие?
Ние нямаме законово задължение да получим Вашето съгласие, когато обработваме чувствителни лични данни, за да изпълним задълженията си по силата на трудовото и осигурително законодателство.
Въпреки това ние вярваме, че ще получим Вашето изрично, доброволно и информирано съгласие на базата на предоставената Ви тук информация.
ХI. Информация, свързана с присъди и нарушения
Ние можем да използваме информация, свързана с присъди и нарушения, само в случаите, в които законът го позволява. Обичайно това ще бъде в случаите, когато тази обработка е необходима, за да изпълним наши законови задължения.
XI. Споделяне на данните
Възможно е да споделяме Ваши лични данни с трети лица, включително доставчици на услуги [и други дружества – част от корпоративната ни група].
Ние изискваме от всички трети лица да уважават сигурността на данните и да спазват законодателството по защита на данните.
[Възможно е да изпращаме лични данни до страни извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП), но и в тези случаи можете да очаквате подобно ниво на защита на Вашите лични данни.]
Ние ще споделяме Вашите лични данни с трети лица, когато това се изисква по закон, когато е необходимо за администрирането на трудовото взаимоотношение или когато имаме друг легитимен интерес за това.
Тези трети лица могат да включват: доставчици на хостинг услуги, фирми, предоставящи счетоводни, правни и ТРЗ услуги и други.
XII. Как осигуряваме сигурността на Вашата информация, когато я предоставяме на трети лица?
Всички доставчици на услуги са длъжни да вземат подходящи мерки за сигурност, за да защитят личната Ви информация. Те не могат да използват личните Ви данни за свои собствени цели, а само за целите, които ние сме определили, и в съответствие с нашите инструкции.
XIII. Сигурност на данните
Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители и трети лица, за които е налице необходимост да получат тази информация. Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност.
XIV. Колко дълго ще използваме личните Ви данни?
Ние ще съхраняваме личните Ви данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за да спазим изискванията на трудовото, осигурително и счетоводно законодателство.
За да определим подходящия период на съхранение, ние вземаме в предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за които ги обработваме или дали бихме могли да постигнем тези цели с други средства, както и приложимите законови изисквания.
В някои ситуации е възможно да анонимизираме Вашите лични данни, така че повече да не е възможно да бъдат свързани с Вас. В резултат на това можем да продължим да използваме анонимизираните данни, без да Ви уведомим за това. След прекратяването на договорните Ви отношения с нас, ние ще съхраним информацията Ви в съответствие с нашите политики и законодателни изисквания и ще я унищожим по сигурен начин след като периодът на съхранение, описан в нашите политика и регламентиран в закон изтече.
XV. Право на достъп, корекция, изтриване и ограничаване
Вашето задължение да ни уведомите за промяна
Важно е да поддържаме Вашата лична информация в точен и актуален вид. Молим Ви да ни уведомявате при всяка промяна във Вашите лични данни.
Вашите права във връзка с личните Ви данни:
• Достъп до информация: това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които съхраняваме за Вас, и да проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка.
• Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас.
• Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им. Също така имате правото да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка.
• Възражение срещу обработка: в случаите, които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка.
• Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване.
• Преносимост на данните: това право е ограничено до случаите, когато данните са ни предоставени от Вас за целите на договор и Ви дава възможност да изискате от нас да предоставим съхраняваните в електронна форма Ваши данни на трето лице.
Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля подайте заявление до директора на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч / Вашият работодател. При такова искане от Ваша страна е възможно да ни е необходимо да ни предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи. Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни, българският регулаторен орган по защита на данните.
XVI. Право да оттеглите съгласието си
В случай че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Ваши лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. За да оттеглите Вашето съгласие, моля подайте заявление до директора на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч / Вашият работодател. След получаване на Вашето искане, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.
XVII. Длъжностно лице по защита на данните
Ние сме определили длъжностно лице по защита на данните, което да контролира спазването на изискванията на законодателството по защита на личните данни в нашата организация. Можете да се свържете с него, както следва: гр Ловеч, ул. „Търговска” № 47, тел.: 0878 441 237, ел.адрес: dpo@liblovech.bg, интернет страница: www.liblovech.bg. Детелина Иванова Еврева, тел.: 0877185520
XVIII. Промени на това известие
Запазваме си правото да променяме и актуализираме това известие по всяко време. Ще Ви предоставим ново известие всеки път, когато предприемем промени.