Skip to content Skip to footer

Вътрешни правила по ДОИ

Вътрешни правила по ДОИ

Утвърдил:

Юлияна Цанева/

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

за определяне на реда за достъп до активите и информацията

в Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” – гр. Ловеч

 

РАЗДЕЛ І.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) Тези вътрешни правила уреждат реда за достъп до активите и

информацията.

(2) Тези вътрешни правила не регламентират работата с документи, които

съдържат класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на

класифицираната информация.

Чл. 2. (1) Субекти на правото на достъп до активите и информацията са

гражданите на Република България и всички юридически лица.

(2) Лицата по ал.1, наричани за по кратко “заявители“, могат да упражнят

правото си на достъп до активи и информация при условията и по реда на тези

вътрешни правила и на Закона за достъп до обществена информация.

Чл. 3. (1) Регионална библиотека “Проф. Беню Цонев” осигурява на лицата по чл.

Достъп до информация при спазване на следните основни принципи:

 1. Откритост, достоверност и пълнота на информацията;
 2. Осигуряване на еднакви условия за достъп до информация;
 3. Осигуряване на законност при търсенето и получаването на информация;
 4. Защита на правото на информация;
 5. Защита на личната информация;
 6. Гарантиране на сигурността на обществото и държавата.

(2) Осъществяването на правото на достъп до информация не може да бъде

насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, здраве и морал.

РАЗДЕЛ ІІ.

 

ФОРМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 4. (1) Формите за предоставяне на достъп до информация са:

Формите за предоставяне на достъп са:

               – преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;

               -устна справка;

               – копия на материален носител;

                -копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите по Чл. 4.

Когато предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация е по електронен път или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните, се определят и техническите параметри за запис на информацията

Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването, библиотеката изпраща на посочения адрес на електронна поща решението за предоставянето на достъп заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните. В тези случаи не се заплащат разходи по предоставянето.

.

Чл. 5. (1) Информацията се предоставя в исканата от заявителя форма, освен ако:

 1. За нея няма техническа възможност.
 2. Свързана е с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето и.
 3. Води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или донарушаване на нечии права.

 (2) В случаите по ал. 1, достъп до информация се предоставя във формата,

посочена в решението за предоставяне на достъп.

РАЗДЕЛ ІІІ.

 

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВА І.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 6. (1) Дейността в Регионална библиотека “Проф. Беню Цонев” по

приемането, регистрирането и разглеждането на заявления, както и изготвянето на

решения по ЗДОИ, се регистрира и координира от водещия регистъра за достъп до

информацията.

(2) Решенията за предоставяне или за отказ за предоставяне, както и за

предоставяне на частичен достъп до искана информация се вземат от директора на

Регионална библиотека “Проф. Беню Цонев”.

Чл. 7. (1) Достъп до информация се предоставя въз основа на писмено заявление

по образец съгласно Приложение № 1 или устно запитване.

(2) Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по

електронен път при условие, че:

 1. Заявлението е изпратено на официалния електронен адрес на Регионална

библиотека “Проф. Беню Цонев”; .) 2. Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща по чл. 15, ал. 1, т. 4 или чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в. В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

 1. Заявлението съдържа информация за:

а) трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

б) описание на исканата информация;

в) предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата

информация;

г) адрес за кореспонденция със заявителя.

Чл. 8. Когато заявителят не е получил достъп до исканата информация въз

основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостъпна, той

може да подаде писмено заявление.

ГЛАВА ІІ.

 

ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТГОВОР НА УСТНИ ЗАПИТВАНИЯ

ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 9. (1) Устните запитвания за достъп до информация се приемат от служител

в Деловодството на Регионална библиотека “Проф. беню Цонев”.

 (2) В зависимост от характера на запитването, служителят по ал. 1 след

съгласуване с непосредствения си ръководител пренасочва заявителя към компетентния

служител на експертна длъжност за устна

справка.

 (3) Служителят, предоставил справка или изготвил информацията, уведомява

служителя по ал. 1 за формата на предоставяне на информация или съответно отказа да

се предостави такава.

Чл. 10. (1) Приетите устни запитвания се регистрират в отделна партида на

регистъра.

(2) С цел регистриране на устното запитване, служителят, предоставил

справката или изготвил информацията, предава на служителя в Деловодството писмена

справка, която съдържа: трите имена на заявителя; каква информация е поискана;

формата, под която е предоставена или основанието за отказ.

Чл. 11.

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат от заявителя в зависимост от формата за предоставяне и съгласно нормативи, определени от министъра на финансите.

ГЛАВА ІІІ

 

ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И СРОКОВЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА

ПИСМЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 12. (1) Писмени заявления се подават по образец съгласно Приложение № 1.

(2) Образецът се предоставя безплатно на хартиен носител в деловодството на

Регионална библиотека “Проф. Беню Цонев”. Същият се публикува и на официалния

сайт на библиотеката.

Чл. 13. (1) Писмените заявления, които не отговарят на условията по чл. 7 или не

са изготвени съгласно образеца по Приложение № 1, не се разглеждат.

(2) В случаите по ал. 1, заявителят се уведомява в 7 (седем) дневен срок от

регистриране на заявлението.

Чл. 14. (1) Писмените заявления и тези по чл. 7 се регистрират в регистър в

деловодството на Регионална библиотека “Проф. Беню Цонев” в деня на тяхното

получаване.

(2) Регистърът по ал. 1 се води от служител в Деловодството на Регионална

библиотека “Проф. Беню Цонев”.

(3) За регистриране на устните запитвания се прилагат условията и реда на Глава

ІІ от този раздел.

Чл. 15. (1) Всички допълнително постъпили или създадени документи, които са

по повод или в отговор на вече регистрирано заявление, носят регистрационния номер

на вече регистрираното заявление и датата на постъпване.

Чл. 16. (1) Писмените заявления се разглеждат в 14 (четиринадесет) дневен срок

след датата на регистриране.

(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен с не повече от 10 (десет) дни, когато

исканата информация е в по-голям обем и е необходимо допълнително време за

нейната подготовка. За удължаването на срока заявителят се уведомява писмено.

(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен с не повече от 14 (четиринадесет)

дни, когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото

съгласие за предоставянето ѝ.

Чл. 17. (1) В случаите, когато исканата информация не е точно и ясно

формулирана, заявителят се уведомява за това чрез писмо с обратна разписка.

Чл. 18. (1) Когато исканата информация се отнася до трето лице в 7 (седем)

дневен срок от регистрирането на заявлението, до третото лице се изпраща писмено

искане за изричното му писмено съгласие.

 (2) При неполучаване на съгласие от третото лице в срока по ал. 1 или при

изричен отказ да се даде съгласие, исканата информация може да се предостави по

начин, който не разкрива информацията, отнасяща се до третото лице.

Чл. 19. Когато Регионална библиотека “Проф. Беню Цонев” не разполага с

исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14 (четиринадесет)

дневен срок от получаване на писменото заявление, писмено уведомява за това

заявителя по пощата с обратна разписка.

Чл. 20. Когато Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” не разполага с

исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, заявлението се

препраща в 14 (четиринадесет) дневен срок от регистрирането му, за което заявителят

се уведомява писмено по пощата с обратна разписка. В уведомлението се посочват

наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице.

ГЛАВА ІV

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 21. (1) В деня на регистрирането им, писмените заявления се предават на

директора на Регионална библиотека “Проф. Беню Цонев” за резолюция.

(2) В случаите по чл. 13 директорът на Регионална библиотека”Проф. Беню Цонев” оставя заявлението без разглеждане и организира уведомяването на

заявителя по реда на ал. 2 на чл. 13.

Чл. 22. Директорът на Регионална библиотека “Проф. Беню Цонев” резолира

заявлението до завеждащ отдел, от чиято компетентност е

исканата информация.

Чл. 23. (1) В 10 (десет) дневен срок от регистрацията на заявлението,

завеждащият отдел, до който е резолирана преписката, а в случаите,

когато преписката е резолирана до завеждащи отдели на

два отдела, обобщаващият отдел представя чрез деловодството до директора на

библиотеката Мотивирано становище относно:

следва ли Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” да предостави

искания достъп до информация;

в какъв обем да се предостави информацията;

формата, в която да се предостави информацията;

необходимост от удължаване на срока за произнасяне.

(2) В случаите, когато завеждащият отдел, до

който е резолирана преписката отказва изготвяне, отказът се мотивира и предоставя на

директора на Регионална библиотека “Проф. Беню Цонев” чрез деловодството. В

двудневен срок от резолиране на преписката директорът се произнася по отказа като

може да пренасочи преписката към друг отдел.

Чл.24. Служителят, изготвил информацията, комплектова преписката и я

докладва на завеждащия отдел.

ГЛАВА V

 

ДЪЛЖИМИ РАЗХОДИ И НАЧИНИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ПРИ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА.

Чл.25 Достъпът до информация се предоставя след представяне на платежен

документ за заплащане на определените разходи.

Чл.26 Заплащането на дължимите разходи се извършва в брой или по банков

път по сметка на Регионална библиотека “Проф. Беню Цонев”

IBAN:  BG09FINV91503116736258

РАЗДЕЛ IV. Приложения

 

Приложение № 1

До Директора

на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”

гр. Ловеч

З А Я В Л Е Н И Е

за достъп до информация

от…………………………………………………………………………………………..…

/трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическо лице/

чрез своя представител……………………………………………………………………..

/трите имена на лицето, което подава заявлението от името на юридическо лице/

Адрес за кореспонденция……………….……….………………………………………..

Телефон за връзка………………………………………………………………………..

Уважаема г-жо Директор,

Моля, да ми бъде предоставена информация относно:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

да ми бъдат предоставени следните документи:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Желая да получа информация в следната форма:

Преглед на информацията оригинал или копие

Устна справка

Копие на хартиен носител

Копие на технически носител

Дата: Подпис:

Приложение № 2

П Р О Т О К О Л

Днес ……………… 20….г. в сградата на Регионална библиотека “Проф. Беню Цонев”, във връзка с постъпило Заявление № …………/………….. г. и на

основание чл. ………….. от Вътрешните правила на Регионална библиотека

“Проф. Беню Цонев” за определяне на реда за достъп до активите и информация се

състави този протокол за приемане и предаване на следните документи и техните

носители:

 1. ………………………………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………………………………
 3. ………………………………………………………………………………………………………………
 4. ………………………………………………………………………………………………………………
 5. ………………………………………………………………………………………………………………
 6. ………………………………………………………………………………………………………………

Общо ………………… броя ……………….

Предал: ………………………………………………………… Подпис:

/трите имена и длъжност/

Заявител:………………………………………………………… Подпис:

/име на заявителя или на неговия представител/

Приложение № 3

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Изх.№………………../………….20….г.

До………………………………………………………………………………….

/ трите имена на лицето или наименование на юридическо лице/

Уважаеми Госпожо/Господине,

Във връзка с подаденото от Вас заявление с Вх. №……………/………..20….г. за

достъп до информация, Ви уведомяваме следното:

 1. Исканата от Вас информация ще Ви бъде предоставена:

в искания от Вас обем.

от ……………….… страница до …………………… страница.

 1. Исканата от Вас информация:

ще Ви бъде предоставена в желаната от Вас форма

поради техническа невъзможност не може да бъде предоставена в желаната от

Вас форма, но Ви осигуряваме достъп в следната форма

……………………………………………………………………………………………………

 1. Разходите са в размер на ………………………………………………………………………………

Директор

Регионална библиотека “Проф. Беню Цонев”

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Днес, ………………………………………………………………………………………………………………..

(дата; имена на служителя)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(длъжност, дирекция, отдел)

прие от г-н/г-жа ………………………………………………………………………………………………………….

(трите имена или наименованието и седалището на заявителя)

адрес за кореспонденция: ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

телефон………………………………………………………, ел. поща…………………………………………………

ДО ДИРЕКТОРА  НА РБ”Проф. Б.Цонев”

З А Я В Л Е Н И Е ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

от…………………………………………………………………………………………………………………………………

(трите имена или наименованието и седалището на заявителя)

aдрес: ………………………………………………………………………………………………………………………….

телефон за връзка: ………………………………., ел. поща ………………………………………………………

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

На основание Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде предоставена следната информация:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Желая да получа исканата информация в следната форма:

(моля, подчертайте предпочитаната от Вас форма)

o Преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;

o Устна справка;

o Копие на материален носител;

o Копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните

o Комбинация от форми – ………………………………………………………….

Дата…………………………………..                                      Подпис:………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ за предоставяне на достъп до обществена информация (за предоставяне на информация за повторно използване)

на ……………………………………………………………………………………………………………….. по заявление с вх.№…………………………………………………………………………………….

Днес, ………………………, се състави настоящият протокол на основание чл.35 ал.2 от Закона за достъп до обществена информация , с който се удостоверява изпълнението на Решение № ………………………………..20…. г. на директора на библиотеката за предоставянето на достъп.

След като се установи, че сумата, посочена в т……. от решението за предоставяне на достъп до обществена информация /за предоставяне на информация за повторно използване, е заплатена с платежен документ ………………………………………………………….., на заявителя ……………………………………………………………………………………………………………….

(трите имена, съответно наименованието и седалището на юридическото лице и трите имена на неговия представител)

………………………………………………………………………………………………………………………………….

адрес за кореспонденция ……………………………………………………………………………………………

беше предоставен/а ……………………………………………………………………………………………………

(посочва се информацията и формата за предоставянето й)

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

Предал:……………………….. Получател:………………………

Име и длъжност Заявител:……………………………….

на служителя:…………………………….. /Пълномощник: …………………………………………..

…………………………………………………. ……………………….. , пълномощно № ………………

…………………………………………………. от …………………, издадено от нотариус

…………………………………………………………………..

Вписан под № ………… в регистъра на НК

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

На основание Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде предоставена следната обществена информация за повторно използване:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

(описание на исканата информация)

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Желая да получа исканата информация в следната форма:

(моля, подчертайте предпочитаната от Вас форма)

o Преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;

o Устна справка;

o Копие на материален носител;

o Копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните

o Комбинация от форми – ………………………………………………………….

Забележка: Информацията се предоставя във формат и на език, на които тя е събрана, съответно създадена, или в друг формат по преценка на организацията.

Дата:………………………………. Подпис:……………………………

 При предоставяне на обществена информация, дължимите разходи се определят съгласно ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на МФ за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ според вида на носителя, както следва:

а)      дискета – 1 брой – 0,50 лв.;

б)      СБ – 1 брой – 0,50 лв.;

в)      БУБ – 1 брой – 0,60 лв.;

г)       разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;

д)      ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;

е)       факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;

ж)      видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;

з)       аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;

и)      писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.

Посочените стойности не включват ДДС.

 Заплащането на дължимите разходи се извършва по банков път по сметка РБ „Проф. Б. Цонев”  IBAN:  BG09FINV91503116736258

град Ловеч

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ``ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ``

град Ловеч

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ``ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ``