Skip to content Skip to footer

Правила

ПРАВИЛА

Съгласно Наредба № 3 за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд, Стандарт за библиотечно – информационно обслужване и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч се определят следните задължения на читателите при ползване на услугите на библиотеката:

1. Читателската карта е задължителна за всеки, който ползва библиотечни материали. При издаването й е необходимо читателят да представи документ за самоличност- лична карта, шофьорска книжка, ученическа карта, бележник.

1.1. Абонамент за 12 месеца от датата на издаването – 6.00 лв.
1.2. Абонамент за пенсионери и ученици за 12 месеца – 3.00 лв.
1.3. Карта за един ден – 1.00 лв.

1.4. Безплатна читателска карта се издава на лица, лишени от родителска грижа, доброволци на библиотеката и близнаци (читателската карта за единия е безплатна).

1.5.Читателската карта се представя на дежурния библиотекар при всяко посещение.

1.6.Читателят трябва своевременно да уведоми при промяна на адрес, учебно заведение и телефон за връзка.
2. Читателят има право да заема за дома до 5 библиотечни материала за срок от 20 дни или 1 месец.

2.1 Читателят има право да продължи срока на ползване до 3 пъти, ако за съответния материал няма резервация.

2.2 При неспазване на срока се заплаща обезщетение от 2.00 лв. и пощенските разходи за напомнителните писма.

2.3 При системно нарушаване на правилата за ползване читателят се лишава от право за заемане за домашно ползване.

  1. Библиотечните материали в специализираните читални се ползват само на място.
  2. В чуждоезиковата читалня се заемат до 2 книги за 20 дни.
  3. Читателите могат да ползват услугите на Междубиблиотечна заемна служба и Международнамеждубиблиотечна заемна служба съгласно разпоредбите на Правилниците за МЗС и ММЗС като предварително заплащат пощенските услуги и бланките за заявка.
  4. Читателят се задължава да опазва библиотечните материали, да не ги уврежда и унищожава.
  5. Ако читателят загуби или повреди заетите материали, следва да заплати тяхната стойност в петорен размер на пазарната им цена. Библиотечният материал може да бъде заменен със същото заглавие или издание от друга година.
  6. Читателят се лишава от услугите на библиотеката при умишлено нарушаване на правилата за ползване на библиотеката.
  7. За повредена, унищожена библиотечна собственост, потребителят е длъжен да закупи или възстанови в паричен еквивалент повредената или унищожена собственост
  8. Информационни ресурси и услуги:

* Фонд от книги (на български и чужд език), вестници, списания, аудио и видео материали, които могат да бъдат с общ или ограничен достъп.

* Архив на местния печат

* Справочно-информационно търсене в базите данни: книги, статии

* Предоставяне на писмена библиографска информация

* Предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания

* Доставка на библиотечни документи от страната (междубиблиотечно заемане, електронна доставка на документи)

* Достъп до външни мрежови ресурси и бази банни

* Информационно издирване в интернет на: електронни списания,
електронни книги, форуми, библиографски указатели, бази данни

* Публикуване на издания

* Компютърни услуги: копиране на библиотечни документи, сканиране, разпечатване, запис на електронен носител.

Subscribe to Our Newsletter

Update Me on the Latest News & Events

град Ловеч

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ``ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ``