Skip to content Skip to footer

     РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ” – ГР. ЛОВЕЧ

    ОБЯВЯВА:

Подбор по документи и събеседване за длъжността „Библиотекар“ в Регионална библиотека „Проф. Б. Цонев” – гр. Ловеч.

Изисквания:

  • Висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“
  • Компютърни умения; Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power point, Microsoft Outlook/Outlook express
  • Възможности за усвояване на умения за работа със специализиран софтуер
  • Комуникативни умения;
  • Умения за работа в екип;
  • За предимство ще се смята опит в библиотека и владеене на чужд език.

Необходими документи:

Актуална автобиография в европейски формат, копие от документ за завършено образование и други документи, удостоверяващи професионална квалификация изпращайте на e-mail: biblioteka_lv@abv.bg или на адреса на Регионална библиотека „Проф. Б. Цонев”,  ул. „Търговска”  № 47 – гр. Ловеч.

Срок за подаване на документите:

Всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа от 01.11. до 01.12.2023 г.

Датата и часът на събеседването с кандидатите ще бъде обявен допълнително.

Документите на кандидатите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и попадат под специален режим на защита по смисъла на Закона за защита на личните данни

Телефон за справки и допълнителна информация:  0878 441 237

Начин на провеждане на подбора:

По документи и събеседване:

Разглеждане на заявленията и приложените документи от комисия, назначена със заповед на Директора на Регионална библиотека „Проф. Б. Цонев “;

Провеждане на събеседване /интервю/ с кандидатите.

Leave a Reply